Why is it worth being kind, living without stress, and helping others? 47 Serious Consequences of Stress for Our Health – DAILY BLOG [ENG/ PL]

Why is it worth being kind, living without stress, and helping others?

Being kind, living without stress, and helping others are important for our overall well-being. Research has shown that these behaviors have numerous benefits for our physical, mental, and social health.

Physical health: When we live without stress and engage in acts of kindness, it triggers the release of hormones that promote relaxation, lower blood pressure, and reduce the risk of heart disease and stroke. Additionally, the endorphins released from acts of kindness and generosity have been shown to improve overall physical health and reduce chronic pain.

Mental health: Kindness, living without stress, and helping others also have positive effects on our mental well-being. When we engage in acts of kindness and live stress-free, we experience increased feelings of happiness, fulfillment, and life satisfaction. Furthermore, helping others has been shown to decrease symptoms of depression, anxiety, and stress, as it gives us a sense of purpose and meaning.

Social health: Kindness and generosity also have social benefits. When we help others, it strengthens our relationships and builds trust, which leads to better communication and a more connected community. Additionally, when we are kind to others, it inspires them to pay it forward and promote a cycle of kindness and generosity.

In conclusion, being kind, living without stress, and helping others are crucial for our overall well-being. By engaging in these behaviors, we can improve our physical, mental, and social health, leading to a more fulfilling and happier life.

Dlaczego warto być miłym, żyć bez stresu i pomagać innym?

Bycie życzliwym, życie bez stresu i pomaganie innym jest ważne dla naszego ogólnego dobrego samopoczucia. Badania wykazały, że te zachowania mają liczne korzyści dla naszego zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Zdrowie fizyczne: Kiedy żyjemy bez stresu i angażujemy się w działania życzliwości, wyzwala to uwalnianie hormonów, które promują relaks, obniżają ciśnienie krwi i zmniejszają ryzyko choroby serca i udaru. Ponadto endorfiny uwalniane z działań życzliwości i hojności wykazują poprawę ogólnego stanu zdrowia i zmniejszenie przewlekłych bólów.

Zdrowie psychiczne: Życzliwość, życie bez stresu i pomaganie innym również mają pozytywny wpływ na nasze dobre samopoczucie psychiczne. Kiedy angażujemy się w działania życzliwości i żyjemy bez stresu, doświadczamy wzrostu uczuć szczęścia, spełnienia i satysfakcji z życia. Ponadto pomaganie innym wykazuje zmniejszenie objawów depresji, lęku i stresu, ponieważ daje nam poczucie celu i sensu.

Zdrowie społeczne: Życzliwość i hojność mają również korzyści społeczne. Kiedy pomagamy innym, wzmacniamy nasze relacje i budujemy zaufanie, co prowadzi do lepszej komunikacji i bardziej zintegrowanej społeczności. Ponadto, kiedy jesteśmy życzliwi dla innych, inspirujemy ich do odwzajemnienia i promujemy cykl życzliwości i hojności.

Wnioski: Bycie życzliwym, życie bez stresu i pomaganie innym jest kluczowe dla naszego ogólnego dobrego samopoczucia. Poprzez angażowanie się w te zachowania, możemy poprawić nasze zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne, co prowadzi do bardziej satysfakcjonującego i szczęśliwszego życia.

Why it’s not worth arguing, fighting, and teasing – different aspects from health to psychology to social.

Health: Constant arguing, fighting, and teasing can cause physical stress, leading to a range of health problems such as high blood pressure, headaches, and fatigue. This chronic stress can weaken the immune system, making one more susceptible to illness and disease.

Psychology: Conflict and negativity can also have negative impacts on one’s mental health. It can lead to feelings of anger, frustration, and sadness, and can increase the risk of depression and anxiety. Additionally, being around negative people can drain one’s energy and negatively impact one’s mood and overall outlook on life.

Social: Arguing, fighting, and teasing can also harm one’s social relationships. It can cause damage to personal and professional relationships, leading to loss of trust, communication breakdowns, and even the end of relationships. Furthermore, negative behavior can drive away friends and alienate others, leaving one feeling lonely and isolated.

In conclusion, avoiding conflict and negativity, and promoting positive and harmonious relationships, can lead to improved physical, psychological, and social well-being.

Dlaczego nie warto się kłócić, walczyć i dokuczać – różne aspekty od zdrowia poprzez psychologię do społecznych.

Zdrowie: Ciągłe kłótnie, walki i dokuczanie może powodować stres fizyczny, prowadząc do szeregu problemów zdrowotnych, takich jak wysokie ciśnienie krwi, bóle głowy i zmęczenie. Ten chroniczny stres może osłabić układ odpornościowy, czyniąc nas bardziej podatnymi na choroby i choroby.

Psychologia: Konflikty i negatywność mogą mieć również negatywny wpływ na zdrowie psychiczne. Może to prowadzić do uczuć złości, frustracji i smutku, a także zwiększać ryzyko depresji i lęku. Dodatkowo, bycie wokół negatywnych osób może osłabiać naszą energię i negatywnie wpłynąć na nasze nastawienie i ogólne podejście do życia.

Społeczne: Kłótnie, walki i dokuczanie mogą również szkodzić naszym relacjom społecznym. Może to powodować uszkodzenie osobistych i zawodowych relacji, prowadząc do utraty zaufania, zaburzenia komunikacji i nawet zakończenia relacji. Ponadto, negatywne zachowanie może odstraszać przyjaciół i izolować innych, powodując poczucie samotności i izolacji.

Wnioskiem jest, że unikanie konfliktów i negatywności, a także promowanie pozytywnych i harmonijnych relacji, może prowadzić do poprawy fizycznego, psychologicznego i społecznego dobrostanu.

47 Serious Consequences of Stress for Our Health

 • Headaches and neck pain
 • Difficulty concentrating
 • Fatigue and lack of energy
 • Anxiety and fear
 • Depression
 • Stomach aches
 • Muscle cramps
 • Emotional disturbances
 • Excessive sweating
 • Shortness of breath and chest pain
 • Tremors and shaking hands
 • Constant fatigue
 • Prone to infections
 • Obesity or weight loss
 • Sexual problems
 • Hormonal imbalances
 • Heart rhythm disorders
 • Digestive disorders
 • Menstrual irregularities
 • Increased levels of stress hormones (e.g. cortisol)
 • Muscle and joint pain
 • Immunity disorders
 • Increased cholesterol and blood pressure levels
 • Increased risk of heart disease
 • Erection problems
 • Fainting and dizziness
 • Memory and concentration problems
 • Increased risk of stroke
 • Reduced libido
 • Increased risk of type 2 diabetes
 • Prone to addictions (e.g. alcohol, nicotine)
 • Nervous disorders
 • Increased risk of mental illness (e.g. schizophrenia)
 • Increased risk of suicide
 • Emotional expression disorders
 • Increased risk of autoimmune diseases (e.g. rheumatoid arthritis)
 • Intestinal function problems
 • Increased risk of urinary system diseases (e.g. bladder inflammation)
 • Rest and sleep disorders
 • Increased risk of skin diseases (e.g. acne)
 • Prone to overeating or starvation
 • Increased risk of bone and joint diseases (e.g. osteoporosis)
 • Thyroid hormone imbalances
 • Internal organ dysfunction (e.g. liver)
 • Prone to blood clots
 • Circulatory system dysfunction
 • Increased risk of cancer.

47 poważnych konsekwencji stresu dla naszego zdrowia

 • Bóle głowy i karku
 • Trudności z koncentracją
 • Zmęczenie i brak energii
 • Niepokój i lęk
 • Depresja
 • Bóle brzucha
 • Skurcze mięśni
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Nadmierne pocenie się
 • Duszności i bóle w klatce piersiowej
 • Drżenie i drganie rąk
 • Nieustanne zmęczenie
 • Skłonność do infekcji
 • Otyłość lub utrata masy ciała
 • Problemy seksualne
 • Zaburzenia hormonalne
 • Zaburzenia rytmu serca.
 • Zaburzenia trawienia
 • Zaburzenia miesiączkowania
 • Zwiększenie poziomu hormonów stresu (np. kortyzolu)
 • Bóle mięśni i stawów
 • Zaburzenia odporności
 • Wzrost poziomu cholesterolu i ciśnienia krwi
 • Zwiększone ryzyko chorób serca
 • Zaburzenia erekcji
 • Omdlenia i zawroty głowy
 • Zaburzenia pamięci i koncentracji
 • Zwiększone ryzyko udaru mózgu
 • Zaburzenia libido
 • Zwiększone ryzyko cukrzycy typu 2
 • Skłonność do uzależnień (np. alkohol, nikotyna)
 • Zaburzenia nerwicowe
 • Zwiększenie ryzyka zachorowania na choroby psychiczne (np. schizofrenia)
 • Zwiększone ryzyko samobójstwa
 • Zaburzenia ekspresji emocjonalnej
 • Zwiększone ryzyko zachorowania na choroby autoimmunologiczne (np. reumatoidalne zapalenie stawów)
 • Zaburzenia funkcjonowania jelit
 • Zwiększenie ryzyka chorób układu moczowego (np. zapalenie pęcherza)
 • Zaburzenia odpoczynku i snu
 • Zwiększone ryzyko chorób skóry (np. trądzik)
 • Skłonność do obżarstwa lub głodzenia się
 • Zwiększenie ryzyka chorób układu kostno-stawowego (np. osteoporoza)
 • Zaburzenia poziomu hormonów tarczycy
 • Zaburzenia funkcjonowania narządów wewnętrznych (np. wątroby)
 • Skłonność do powstawania zakrzepów krwi
 • Zaburzenia funkcjonowania układu krążenia
 • Zwiększenie ryzyka chorób nowotworowych.

Throughout my life, I have been exposed to a high level of stress, both at home (with a characterful father) and at school (bullying), and I also had a poor form of recreation in computer games that only added to my frustration, not allowing me to release my emotions in a natural way.

I don’t want to live in stress anymore and I won’t let anyone impose additional stress on me because, due to economic hardship (crisis) and just life, I already have enough stress.

I was wrong to publicly vent my emotions towards a colleague in a recent post, but I was under the influence of strong stress and lack of sleep caused by stress, and my ADHD made me say or write something without thinking when I am overwhelmed by strong emotions.

Therefore, love for one’s neighbor, supporting each other, and acting for good instead of evil, with understanding, without ridicule or gossip.

Ja w ciągu życia byłem narażony na duży stres, w domu (charakterny ojciec), w szkole (dokuczanie) a w dodatku miałem złą rozrywkę bo gry komputerowe które jeszcze bardziej mnie denerwowały nie pozwalając ujść emocją w naturalny sposób, nie miałem jak ich rozładować.

Nie chcę dalej żyć w stresie i nikomu nie pozwolę aby nakładał na mnie dodatkowy stres gdyż poprzez ciężkie warunki ekonomiczne (kryzys) i po prostu życie mam go w nadmiarze.

Źle zrobiłem, że się wyżyłem publicznie w tym jednym wpisie na moim koledze ale byłem pod wpływem silnego stresu i w dodatku braku snu spowodowanego stresem i jeszcze doszło do tego moje ADHD – tak często coś napiszę/ powiem bez zastanowienia gdy targają mną silne emocje.

Dlatego, miłość do bliźniego, wsparcie drugiej jednostki i nie działanie na złość tylko pomoc i zrozumienie, bez wyśmiewania i dogadywania.

I am just a human being and a severely sick one…

Jestem tylko człowiekiem i to ciężko chorym…


Posted

in

,

by

Comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: