Reset of civilizations every 200,000 years – aliens or genetics? Reset cywilizacji co 200.000 lat – obcy czy genetyka?

Joe Biden ordered the shooting down of a UFO over Alaska – a fighter pilot was sent to shoot down an unidentified object that violated American airspace.

Joe Biden nakazał zestrzelenie UFO nad Alaską – wysłali pilota myśliwca aby zestrzelił niezidentyfikowany obiekt który naruszył przestrzeń powietrzną Ameryki.

The declassified Pentagon files clearly show the activity of extraterrestrial civilizations in Earth’s airspace. It is said that during WWII, pilots reported strange flying objects of non-earthly origin.

Question? Are they observers? Arbiters? Guardians? Or are they keeping us from further development? I theoretically assumed that when aliens see that another civilization is developing too much (invention of A.I., robotics, quantum computers), they bring it back to the stone age.

Odtajone akta Pentagonu pokazują wyraźnie działalność obcych cywilizacji w przestrzeni powietrznej Ziemi. Podobno piloci podczas WWII zgłaszali dziwne pojazdy latające nieziemskiego pochodzenia.

Pytanie? Czy to obserwatorzy? Czy to rozjemcy? Strażnicy? A może pilnują nas abyśmy dalej się nie rozwinęli? Założyłem czysto teoretycznie, że obcy gdy widzą, że inna cywilizacja rozwinie się za bardzo (wynalezienie A.I., robotyka, komputery kwantowe) to ją sprowadzają do epoki kamienia łupanego.

A terrible theory? Recently I found out that archaeologists found an axe made of obsidian, which was 1.2 million years old. Have we had such a reset 6 times already? Is it our fault? Have we been created in a funny/tragic way so that we reset ourselves – is that our nature programmed by our creators?

Do the Hindu Vedas speak the truth about the nuclear war between one region and another – flying vehicles, long-range weapons. Are we genetically programmed to play this theater for an extraterrestrial civilization every 200,000 years? Are they broadcasting it live? Do they have a macabre entertainment at our expense?

Straszna teoria? Ostatnio dowiedziałem się o tym, że archeolodzy znaleźli topór chyba z obsydianu który liczył 1.200.000 lat. Czyżbyśmy taki reset mieli już 6x? Czy to nasza wina? Czy zostaliśmy w jakiś śmieszny/ tragiczny sposób stworzenia abyśmy sami się resetowali – taką mamy naturę zaprogramowaną przez naszych stwórców?

Czy Hinduskie Wedy mówią prawdę o wojnie nuklearnej pomiędzy jednym regionem a drugim – latające pojazdy, broń dalekiego zasięgu. Czy jesteśmy tak zaprogramowani genetycznie abyśmy odgrywali ten teatr dla obcej cywilizacji co 200.000 lat? Czy oni nadają to na żywo? Mają makabryczną rozrywkę naszym kosztem?

So we have two or even three theories in which a key role is played by an alien, possibly cynical civilization? Where did this axe from a million years ago come from if homo sapiens is supposedly only 200,000 years old according to recent/current archeologists’ knowledge? These three theories are frightening! But there is hope when it comes to our genetics – we can change our fate by burying the war axe.

But aren’t we like little robots, like bugs in a terrarium or bacteria on a Petri dish and maybe we are part of some cosmic show that is played at our expense? Created in order to self-destruct, giving emotions to alien viewers?

Czyli mamy tu dwie a nawet trzy teorie w której kluczową rolę odgrywa obca być może cyniczna cywilizacja? Skąd ten topór sprzed miliona lat skoro homo sapiens podobno ma 200.000 lat według niedawnej/ obecnej wiedzy archeologów? Te trzy teorie są straszne! Ale jest nadzieja jeśli chodzi o naszą genetykę – możemy zmienić swój los zakopując topór wojenny.

Ale czy nie jesteśmy jak małe robociki jak robaki w terrarium lub bakterie na szalce Perttiego i może stanowimy część jakiegoś kosmicznego show które odgrywa się naszym kosztem? Stworzeni po to aby się samemu unicestwiać dając emocje obcym telewidzom?

Nevertheless, the only solution for humanity is to unite and perhaps then we have a 50.001% chance of surviving. We won’t destroy ourselves or face an enemy much stronger than us. In the latter case, do we have any chance at all? They may have done this a few or perhaps even dozens or hundreds of times…

Still, it’s worth trying to bury the hatchet and unite under the flag of the human nation of Earth. I’ll say this, I fear both human nature and extraterrestrial civilization, and I don’t know what’s worse. Nevertheless, the result will be the same. Unless, they are mediators and their presence is a sign for us to reconsider what we are doing and to cooperate – then a bright future awaits us among the stars?

Niemniej jedyne rozwiązanie dla ludzkości to zjednoczyć się i być może wtedy mamy 50,001% szansy, że przetrwamy? Nie zaoramy siebie sami albo stawimy czoła wrogowi o wiele silniejszemu niż my. Czy w tym drugim przypadku mamy jakąkolwiek szansę? Oni może to robili kilka a może kilkadziesiąt jeśli nie kilkaset razy…

Niemniej warto spróbować zakopać topór wojenny i zjednoczyć się pod wspólną flagą narodu ludzkiego Ziemi. Powiem tak, obawiam się i natury ludzkiej i obcej cywilizacji i nie wiem co gorsze, bynajmniej wynik będzie ten sam. Chyba, że to rozjemcy i swoją obecnością dają nam znak abyśmy przemyśleli co robimy i abyśmy współpracowali – wtedy czeka nas świetlana przyszłość pośród gwiazd?

Regarding my prophecy where the devil told me that he will take everything from me, he added that I still don’t know everything… Brrr.

Civilization, snap out of it! You should draw lessons from Hindu Vedas, unfortunately, now we have so much nuclear weapons that we can destroy ourselves multiple times. Civilization will fall and we will return to almost the Stone Age and history will start over – the curse of genes!

Co do mojej przepowiedni w której diabeł powiedział mi, że odbierze mi wszystko to dodał, że jeszcze wszystkiego nie wiem… Brrr.

Opamiętaj się cywilizacjo ludzka! Powinnaś wyciągnąć wnioski z Hinduskich Wedów, niestety teraz posiadamy tyle broni atomowej, że możemy siebie zniszczyć kilkakrotnie. Cywilizacja upadnie i wrócimy do prawie kamienia łupanego i historia zacznie się od nowa – klątwa genów!

Comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: