What is the UFO trying to convey to us? What information is the UFO conveying to us? Co usiłuje nam przekazać UFO? Jakie informacje przekazuje nam UFO?

UFOs are seen over military bases – here one should ask oneself why?

 • Why mainly only over military bases?
 • Why having anti-matter technology, why don’t they destroy it?
 • Why was it possible to shoot it down and it didn’t defend itself or escape?
 • Why does it appear when there is war (like during WWII)
 • Is it reconnaissance?
 • Why didn’t it attack us a hundred years ago?
 • Do their ships with equipment fly in space slower than reconnaissance ones?
 • Couldn’t these flying triangles equip themselves with a couple of grams of tactical anti-matter?
 • What message are they giving us by showing that they exist at all?
 • Couldn’t they be tracking us from hiding – super stealth technology

In my opinion, aliens are clearly letting us know that we are a threat to ourselves and our conflicts/political games are damaging us as a civilization and human species.

Maybe they are letting us know that our further technological development and aggressiveness is a threat to other civilizations? Or they are so technologically advanced that we won’t catch up with them for eons?

Unless they are doing reconnaissance and examining our military strength with their unmanned ships and the invasion fleet is already flying towards us. The plan for conquering the planet is simple:

 • disrupt communications
 • annihilate the main enemy forces: with anti-matter or technology that paralyzes current electronics
 • send a virus that will kill every human on earth
 • eventually, send nanobots that are supposed to “eat” people

Do they have such technologies? Are these techniques effective? They probably won’t shoot at us?

Or are they coming for the harvest? Are they gourmets of mammals or will they take us as slaves and spread us across the Milky Way?

Nevertheless, they are not attacking us and if they can send to Earth as many ships to track us and that for at least 100 years, couldn’t they annihilate us – unless that moment is coming?

Personally, I think aliens are letting us know that our politicians should calm down and not start the third world war – they are letting us know of their presence. We should learn from the lessons of the second world war and their presence. The same thing is happening now!

The US-China line must become more moderate and we need to return to cooperation and Russia needs to come to its senses! This is what the aliens are communicating to us!

We may be on the brink of a precipice and the aliens may soon reveal themselves because they have simulated the political/Earthly situation on their supercomputers and it’s not leading to anything good. They will speak to us so we don’t fall into the abyss!

Is a bright future ahead of us?

UFO jest widywane nad bazami wojskowymi – tu należy sobie zadać pytania dlaczego?

 • dlaczego głównie tylko nad bazami wojskowymi?
 • dlaczego mając z pewnością technologię antymaterii ich nie niszczy?
 • dlaczego dało się zestrzelić a się nie broniło ani nie uciekło?
 • dlaczego pojawia się gdy panuje wojna (tak jak podczas WWII)
 • czy to zwiad?
 • dlaczego nas nie zaatakowało sto lat wcześniej?
 • czy ich statki z sprzętem latają w kosmosie wolniej niż zwiadowcze?
 • czy te latające trójkąty nie mogliby wyposażyć choć w parę gram antymaterii taktycznej?
 • jaką dają nam wiadomość pokazując się, że w ogóle istnieją?
 • nie mogliby nas śledzić z ukrycia – technologia super stelath

Według mnie obcy dają nam wyraźnie znać, że jesteśmy zagrożeniem dla samych siebie i nasze konflikty/ rozgrywki polityczne szkodzą nam jako cywilizacji i gatunkowi ludzkiemu.

Może dają nam znać, że nasz dalszy rozwój technologiczny i nasza agresywność jest zagrożeniem dla innych cywilizacji? Albo są tak zaawansowani technologicznie, że nie dogonimy ich za eony?

Chyba, że dokonują zwiadu i badają naszą siłę militarną swoimi statkami bezzałogowymi i flota inwazyjna już do nas leci. Plan na zdobycie Planety jest prosty:

 • zakłócić łączność
 • unicestwić główne siły wroga: antymaterią lub technologią paraliżującą obecną elektronikę
 • wysłanie wirusa który zabije każdego człowieka na ziemi
 • ewentualnie wysłanie nanobotów które mają za cel “zjeść” ludzi

Czy posiadają takie technologie? Czy te techniki są skuteczne? Chyba nie będą do nas strzelać?

A może lecą po żniwa? Są smakoszami ssaków albo wezmą nas na niewolników i rozsieją po całej drodze mlecznej?

Niemniej nas nie atakują i skoro mogą wysłać na Ziemię tyle statków do śledzenia nas i to od przynajmniej 100 lat to czy by nie mogli nas unicestwić – chyba, że ten moment nadchodzi?

Osobiście sądzę, że obcy dają nam znać, żeby nasi politycy się opanowali i nie rozpętali trzeciej wojny światowej – dają nam znać swoją obecnością. Powinniśmy wyciągnąć wnioski z drugiej wojny światowej i ich obecności. To samo dzieje się teraz!

Linia USA – Chiny musi nabrać tonu łagodnego i musimy wrócić do współpracy a Rosja musi się opamiętać! To przekazują nam kosmici!

Być może stoimy na skraju przepaści i kosmici nie długo się ujawnią bo zasymulowali na ich super komputerach sytuację polityczną/ Ziemską i do niczego dobrego to nie prowadzi. Przemówią do nas abyśmy nie spadli w przepaść!

Czy czeka nas świetlana przyszłość?

Comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: