Red Alert for Poland! Predictions of a Conflict Spilling Over – A Tale. Czerwony Alarm dla Polski! Przewidywania rozlania się konfliktu – OPOWIEŚĆ.

So, purely theoretically, I have undertaken an analysis of the actions of Polish politicians and a possible scenario for Poland, and perhaps the world – as you can imagine.

I invite you to a tale, a fairy tale, or rather a theory in a purple glow:

Today I learned that Polish politicians have sent Polish soldiers to war with our eastern neighbor.

I will say this, tomorrow we can expect news from the direction of Russia in a very hostile tone.

The scenario is as follows. Either an attack will occur on Poland from the side of Belarus, or Russia will “take care” of Poland soon. Acts of terror inspired by Russia may also occur on Polish territory.

The conflict intensifies and escalates. I consider it foolish to provoke a nuclear power. If Putin wishes, Poland could become a wasteland like in the Fallout game.

Of course, then we welcome World War III, but it won’t concern us anymore because we’ll be flying with angels.

I know that this conflict won’t end with just “a few” soldiers, and it will escalate, and Polish blood will be used, the blood of young men who may die before starting a family.

Later, civilians will probably be forcibly enlisted, and the conflict will only escalate further. And in the end, a Russian tank will come onto Polish soil – and may God forbid it.

I believe that the West will abandon us if it does not want to escalate the conflict on its own soil and turn this war into a global conflict.

A ceasefire will be signed, and Poland may be incorporated again under the “wings” of Russia…

The politicians have “gone mad,” or rather, they have some interest in this. I don’t know what it is, but I think they sold us out like Judas, who betrayed Jesus for 30 silver coins. They will flee abroad on planes, and we will have to suffer.

I believe that this war is the foundation for a new world order because to build a new world, you have to destroy the old one.

I am currently reading an interesting book by Klaus Schwab, “The Fourth Industrial Revolution,” which is about an ideology where you don’t own things, you rent them for a limited time – as long as you have the money.

And there is supposed to be little money, and everything should be modest, minimalist, healthy, or as some may call it, poor. And this future is supposed to be bright – but for whom?

But why do the rulers want to heal us by force? They should educate us instead so we can be more eco-friendly and healthier. The answer is simple – power.

The rulers must rule in such a way that we are forced to lose weight, we must feel their fist because if we were to do it ourselves, we would become wiser and probably not as docile as we are now.

So, as usual, it’s about power, money, and sex – nothing in this world ever changes…

Of course, this is a bleak scenario, but how possible it is…

A więc czysto teoretycznie podjąłem się analizy działań Polskich polityków i możliwego scenariusza dla Polski a może i Świata – zresztą już możecie się domyślić.

Zapraszam na opowieść, lula-baję czyli teorię w purpurowej poświacie:

Dziś się dowiedziałem, że Polscy politycy wysłali na wojnę u naszego wschodniego sąsiada Polskich żołnierzy.

Powiem tak, jutro możemy spodziewać się newsów z kierunku Rosji w bardzo wrogim tonie.

Scenariusz jest następujący. Albo atak nastąpi na Polskę od strony Białorusi albo Rosja “zajmie się” Polską za niedługo. Mogą też na terenie Polski nastąpić akty terroru w inspiracji Rosyjskiej.

Konflikt się nasila i zaognia. Uważam za głupotę drażnienie mocarstwa nuklearnego. Jeśli Putin zechce Polska może stać się pustynią taką jak w grze Fallout.

Oczywiście wtedy witamy w III Wojnie Światowej ale nas to już nie będzie obchodzić bo będziemy latać z aniołkami.

Wiem, że na tych “paru” żołnierzach się nie skończy i konflikt będzie eskalował i będzie wykorzystywana krew Polska, chłopaków którzy może zginą w młodym wieku zamiast dochować się rodziny.

Później pewnie będą siłowe wcielenia cywili i konflikt dopiero się zaogni. A na końcu przyjedzie Ruski czołg na Polską ziemię – i oby czołg.

Sądzę, że Zachód nas opuści jeśli nie będzie chciał eskalować konfliktu na swoje ziemie i aby ta wojna przerodziła się w konflikt Światowy.

Zostanie podpisany rozejm a Polska zostanie być może znów wcielona pod “skrzydła” Rosji…

Politycy “oszaleli” a raczej mają w tym interes jaki? Nie wiem. Ale sądzę, że sprzedali nas jak Judasz, Jezusa za 30 srebrników. Oni uciekną samolotami za granicę a my będziemy musieli cierpieć.

Sądzę, że ta wojna to podwaliny pod nowy ład Światowy gdyż aby zbudować nowy Świat trzeba zniszczyć stary.

Właśnie czytam ciekawą książkę Klausa Schwaba “Czwarta rewolucja przemysłowa” która jest minn. o takiej ideologii w której nie posiadasz rzeczy tylko je wynajmujesz na czas określony – dopóki masz pieniądze.

A pieniędzy ma być mało i ogólnie ma być skromnie, minimalistycznie, zdrowo czy jak kto woli biednie. A ta przyszłość ma być świetlana – ale ciekawe dla kogo?

Ale dlaczego rządzący chcą na siłę nas uzdrowić? Niech lepiej nas edukują to będziemy bardziej eko i będziemy zdrowsi. Odpowiedź jest prosta – władza.

To władza musi rządzić tak abyśmy na siłę się odchudzili, musimy poczuć ich pięść bo jeśli byśmy doszli do tego sami to byśmy zmądrzeli i pewnie nie bylibyśmy tacy potulni jak teraz.

Czyli jak zwykle, władza, pieniądze i sex – nic na tym Świecie się nie zmienia…

Oczywiście to jest czarny scenariusz ale jakże możliwy…

Comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: