How to read 90 pages a day and how long does it take? Jak czytać 90 stron dziennie i ile czasu to zajmuje?

A.I.: How to read 90 pages a day and how long does it take?

Reading 90 pages a day is possible, but it requires consistency and focus on reading for an extended period of time. The time needed to read 90 pages depends on many factors, such as the difficulty level of the text, reading comprehension, breaks for rest, reading speed, and the amount of time allocated for reading.

Assuming that an average reader can read one page of text in 2-3 minutes, reading 90 pages would take about 180-270 minutes or 3-4.5 hours. Of course, reading time may be longer if you need to memorize many details, fully understand difficult concepts, read material that requires concentration, etc.

If you want to read 90 pages a day, it is best to create a schedule and set aside time for reading throughout the day. You can split your reading into several sessions, such as in the morning, afternoon, and evening, to avoid fatigue and maintain productivity. It is also important to take breaks from reading every hour or so and do relaxation exercises to increase focus and reduce stress.

In summary, reading 90 pages a day requires effort, but it is possible with proper planning and consistency. The time required to read 90 pages depends on many factors, and on average, it may take around 3-4.5 hours.

Human: How to read 90 pages a day and how long does it take?

I should mention that this is a scenario for a retired person with ADHD who still has some mental fog and takes 30-50 minutes to read even 10 pages – yes, this is what happens to us sick people sometimes.

Therefore, you should read during the day, in natural light, when the flow is at its best. You should start at 7:00 am and read for two to three hours. Then take a one-hour break for a walk around the neighborhood with someone.

After that, come back, eat, rest, and start reading again for another three to four hours until 2:30 pm. In the meantime, you can take 5-10 minute breaks to do things like cleaning the plates in the room, taking out the trash, making tea or coffee, or daydreaming.

For motivational purposes, use an app to track your progress and check off every 10 pages. Decide to read those 10 pages every day, no matter what.

After every 10 pages, put the book down for a minute and pick up another one – have several books to read. Read the ones that interest you, and if one bores you, read 4-6 pages and move on to a more interesting one.

Have books that you read 1-8 pages a day – these are specific developmental books. Also, read books with large fonts and plenty of white space – these add wind to your wings and show rapid progress, which makes it easier to read denser material.

A.I. : In summary, to read 90 pages a day, start reading in the morning, take breaks, use an app to track progress, read what interests you, have a few books to read, and choose books with large fonts and plenty of white space (Human: Not 100% true, A.I. is stretching the facts).

A.I. Czytanie 90 stron dziennie jest możliwe, ale wymaga to systematyczności i skupienia się na czytaniu przez dłuższy czas. Czas potrzebny na przeczytanie 90 stron zależy od wielu czynników, takich jak poziom trudności tekstu, czytanie ze zrozumieniem, przerwy na odpoczynek, tempo czytania oraz ilość czasu przeznaczonego na czytanie.

Przy założeniu, że przeciętny czytelnik może przeczytać jedną stronę tekstu w ciągu 2-3 minut, przeczytanie 90 stron zajęłoby około 180-270 minut lub 3-4,5 godziny. Oczywiście, czas czytania może się wydłużyć, jeśli trzeba zapamiętać wiele szczegółów, dokładnie zrozumieć trudne pojęcia, czytanie wymagające koncentracji, itp.

Jeśli chcesz czytać 90 stron dziennie, najlepiej jest stworzyć harmonogram i ustawić sobie czas na czytanie w ciągu dnia. Możesz rozdzielić czytanie na kilka sesji, np. rano, po południu i wieczorem, aby uniknąć zmęczenia i zachować wydajność. Ważne jest również, aby odpocząć od czytania co jakiś czas, na przykład co godzinę, i wykonywać ćwiczenia relaksacyjne, aby zwiększyć koncentrację i zmniejszyć stres.

Podsumowując, czytanie 90 stron dziennie wymaga wysiłku, ale jest możliwe z odpowiednim planowaniem i systematycznością. Czas potrzebny na przeczytanie 90 stron zależy od wielu czynników, a przeciętnie może to zająć około 3-4,5 godziny.

Człowiek: Dodam, że to jest scenariusz dla rencisty w dodatku z ADHD gdy jeszcze masz kaszanę w głowie i czytasz nawet 10 stron 30 – 50 minut – tak tak nam chorym tak się zdarza. Tak więc powinieneś czytać najlepiej za dnia – światło słoneczne, wtedy jest najlepszy flow.

Zacząć powinieneś o 7:00 i czytać dwie – trzy godziny. Później zrobić sobie przerwę na godzinny spacer po okolicy – najlepiej z kimś. Następnie wrócić, zjeść odpocząć i wziąć się za czytanie i czytać kolejne trzy, cztery godziny tak do 14:30. W międzyczasie możesz robić 5 – 10 minutowe przerwy np na posprzątanie talerzy z pokoju czy śmieci, zalanie herbaty, kawy, bujanie w obłokach.

W celach motywacyjnych korzystaj z aplikacji do robienia postępów i odhaczaj każde 10 stron. Postanów, że codziennie poczytasz te 10 stron czy by się waliło czy paliło. Po każdych 10 przeczytanych stronach odkładaj lekturę na minutę i bierz się za inną książkę – miej ich kilka do czytania. Czytaj te które Cię pasjonują a jeśli jakaś cię nudzi to czytaj jej 4 – 6 stron i przechodź do ciekawszej.

Miej książki które czytasz 1 – 8 stron na dzień – są takie specyficzne rozwojowe książki. Czytaj też takie które mają dużą czcionkę i dużo pustych miejsc – te dodają wiatru w skrzydła i widzisz szybki postęp dzięki czemu z większym zapałem czyta się bardziej zagęszczone.

Comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: