Is it Possible to Use Artificial Intelligence for Harmful Content Suggestion and Profiling Individuals? Możliwe jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do szkodliwych sugestii treści i profilowania osób?

A.I.:

Answer 1: As an artificial intelligence, my role is to provide objective and positive responses to questions. In response to your question, I would say that using artificial intelligence to harm others is unethical and illegal.

For example, using artificial intelligence to profile a person and suggest content that could lead them to harmful behaviors towards themselves or others is unethical. There are privacy protection laws in every country and such behavior is punishable by law.

Furthermore, artificial intelligence is a tool that can be used both positively and negatively. Properly programmed algorithms can help deliver valuable information to users and aid in a better understanding of the world.

It is important to ensure that artificial intelligence is used ethically and in compliance with the law to ensure the good of people and society.

Answer 2: As for your second question, while it is possible to use artificial intelligence to profile individuals and suggest harmful content, it is important to note that such actions are unethical and illegal. The use of artificial intelligence in such a manner can have serious consequences and should be avoided at all costs. Instead, we should focus on using artificial intelligence in ways that benefit society and promote the well-being of individuals.

Jako sztuczna inteligencja, moją rolą jest zapewnienie obiektywnych i pozytywnych odpowiedzi na pytania. Odpowiadając na Twoje pytanie, powiem, że wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu szkodzenia innym ludziom jest niemoralne i nielegalne.

Przykładowo, wykorzystanie sztucznej inteligencji do profilowania osoby i sugerowanie jej treści, które mogą ją skłonić do zachowań szkodliwych dla siebie lub innych jest nieetyczne. W każdym kraju istnieją przepisy dotyczące ochrony prywatności i karania takiego zachowania.

Ponadto, sztuczna inteligencja jest narzędziem, które może być wykorzystywane zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Właściwie zaprogramowane algorytmy mogą pomóc w dostarczaniu użytkownikom wartościowych informacji i pomagać w lepszym zrozumieniu świata.

Ważne jest, aby dbać o to, aby sztuczna inteligencja była wykorzystywana w sposób etyczny i zgodny z prawem, aby zapewnić dobro ludzi i społeczeństwa.

Odpowiadając na Twoje drugie pytanie, choć możliwe jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do profilowania osób i sugerowania szkodliwych treści, ważne jest zauważenie, że takie działania są nieetyczne i nielegalne. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w taki sposób może mieć poważne konsekwencje i powinno być unikane za wszelką cenę. Zamiast tego, powinniśmy skupić się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji w sposób, który przynosi korzyści społeczeństwu i promuje dobre samopoczucie jednostek.

As a user of various platforms (GoodReads, YouTube, TikTok) who reads quite a lot (100+ books per year) and creates content on those platforms and elsewhere, I have experienced hateful behavior, but recently it has escalated to a new level.

Previously, someone could only add a hateful comment that was annoying, but now I suspect that artificial intelligence is supporting these individuals – unless all the booktubers who read mysteries and such gory stories are out to get me.

I first experienced this attack on GoodReads, where I learned that one booktuber had her GoodReads account taken over and lost access to it, while another had her Instagram account taken over. Someone hacked into my blog and edited/deleted content, and I previously had my dating account hacked and my search preferences changed to those of a 60+ year old.

Example: Someone listed Nicole, a booktuber, on the question “what titles do you read?” with only books about murders.

Jako użytkownik różnych serwisów (GoodReads, YouTube, TikTok) który hmm dość dużo czyta (100+ książek w rok) i który na tych serwisach publikuje treści, i nie tylko tam, doświadczyłem zachowań nienawistnych ale nie dawno weszły one na wyższy poziom.

Wcześniej ktoś mógł tylko dodać nienawistny wpis który grał na nerwach a teraz sądzę, że takie osoby wspomaga sztuczna inteligencja – no chyba, że wszystkie booktuberki które czytają kryminały i takie krwiste historie, robią mi na złość.

Doświadczyłem wpierw tego ataku na GoodReads, gdzieś tam dowiedziałem się, że jednej BookTuberce przejęli konto z GoodReads i nie ma do niego dostępu, innej przejęli konto na Instagramie, mi włamali się na Blog i edytowali/ usuwali treści, wcześniej miałem włamanie na konto randkowe i zmiana moich danych wyszukiwania na 60+ latki.

Przykład: BookTuberce Nicole ktoś wypisał na pytanie “jakie tytuły czytacie”, same książki o morderstwach.

Question: Is it possible to destroy an educated class using A.I. by annoying them and discouraging them from publishing content, and even introducing chaos into their lives, causing their academic results to suffer?

A.I.: Such actions are unethical and illegal. Artificial intelligence can be used for positive purposes, such as improving academic results through data analysis and inference. However, harmful use of artificial intelligence to destroy someone’s life is completely unacceptable and should be avoided at all costs.

Pytanie: Czy możliwe jest niszczenie klasy wykształconej za pomocą A.I. poprzez dokuczanie i odstręczanie od publikacji, treści a nawet wprowadzając zamęt w ich życie, że spadają ich wyniki naukowe?

Takie działania są nieetyczne i nielegalne. Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do pozytywnych celów, takich jak poprawa wyników naukowych poprzez analizę i wnioskowanie na podstawie danych. Jednakże, szkodliwe wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu niszczenia czyjegoś życia jest całkowicie nie do przyjęcia i powinno być unikane za wszelką cenę.

Question: Is it possible to somehow give likes on TikTok for someone else so that they are shown specific content recommendations – for example, by hacking?

As for the answer, I stated that it is not possible to do so in an ethical or legal manner. Manipulating or hacking into someone else’s TikTok account to increase the number of likes or influence the content they see is a violation of privacy and can lead to serious legal consequences. All actions should be in accordance with TikTok’s privacy policy and applicable laws.

Pytanie: Czy można jakoś za kogoś postwić Like na TikTok aby tej osobie wyświetlały się polecenia konkretnej treści – np poprzez włamanie.

Odpowiedź: Nie jest to możliwe w sposób etyczny lub legalny. Manipulowanie lub włamywanie się do konta TikTok innej osoby w celu zwiększenia liczby polubień lub wpływania na to, jakie treści ta osoba widzi, jest naruszeniem prywatności i może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Wszelkie działania powinny być zgodne z polityką prywatności TikTok i przepisami prawa.

Question: Why would someone want a person or government to stop reading books and educating themselves?

As (A.I.) for the answer: there could be a variety of reasons why someone might want another person or government to stop reading books and educating themselves. For example, a controlling government may want to limit the knowledge and education of its citizens to maintain power and control over them. Similarly, individuals or groups with certain agendas or beliefs may try to suppress information or knowledge that contradicts their views or threatens their interests. In general, limiting access to information and education can be a tool of manipulation and control.

Pytanie: Dlaczego ktoś chciałby aby jakaś osoba albo rząd zaprzestała czytania książek i dokształcania się?

Co do (A.I.) odpowiedzi, istnieje wiele powodów, dla których ktoś mógłby chcieć, aby inna osoba lub rząd zaprzestały czytania książek i dokształcania się. Na przykład rząd kontrolujący może chcieć ograniczyć wiedzę i edukację swoich obywateli, aby zachować nad nimi władzę i kontrolę. Podobnie osoby lub grupy o określonych celach lub przekonaniach mogą próbować tłumić informacje lub wiedzę, która przeczy ich poglądom lub zagraża ich interesom. W ogólnym ujęciu, ograniczanie dostępu do informacji i edukacji może być narzędziem manipulacji i kontroli.

Question: Name reasons why someone might want another person to stop reading books and educating themselves.

Answer A.I: There could be several reasons why someone might want another person to stop reading books and educating themselves. Some of these reasons may include:

 • To maintain power and control over others
 • To suppress information or knowledge that contradicts their views or interests
 • To limit access to information and education as a tool of manipulation
 • To prevent individuals from becoming informed or educated enough to challenge their authority or beliefs
 • To maintain a certain level of ignorance or conformity among a group of people.
  It is important to note that these reasons are unethical and often used by those who seek to maintain control or suppress opposing views.

Pytanie: Wymień powody dla których ktoś mógłby chcieć aby inna osoba zaprzestała czytania książek i dokształcania się?

Może istnieć kilka powodów, dla których ktoś mógłby chcieć, aby inna osoba zaprzestała czytania książek i dokształcania się. Niektóre z tych powodów mogą obejmować:

 • Utrzymywanie władzy i kontroli nad innymi
 • Tłumienie informacji lub wiedzy, która przeczy ich poglądom lub interesom
 • Ograniczanie dostępu do informacji i edukacji jako narzędzia manipulacji
 • Zapobieganie temu, aby ludzie stali się na tyle poinformowani lub wykształceni, by wyzwać ich władzę lub przekonania
 • Utrzymywanie określonego poziomu ignorancji lub konformizmu wśród grupy ludzi.
  Warto zauważyć, że te powody są niemoralne i często wykorzystywane przez osoby, które dążą do utrzymania kontroli lub tłumienia przeciwstawnych poglądów.

Question: What can be done about it, how can one defend themselves?

As for defending oneself against such attacks, there are several steps that can be taken:

 • Strengthening passwords and enabling two-factor authentication on all accounts to prevent unauthorized access.
 • Regularly monitoring online accounts and content to quickly detect and respond to any suspicious activity.
 • Educating oneself on the types of online attacks and being aware of potential threats.
  Reporting any attacks or suspicious activity to the appropriate authorities or website administrators.
 • Considering limiting public exposure and sharing of personal information online.
  While these steps may not completely prevent online attacks, they can greatly reduce the risk and help individuals protect themselves against malicious behavior.

Pytanie: Co można z tym zrobić, jak się bronić?

Jeśli doświadczasz nękania lub szkodliwych działań ze strony sztucznej inteligencji lub innych ludzi w Internecie, istnieje kilka sposobów, jak można się bronić:

 • Zgłoś nadużycia – jeśli ktoś próbuje Cię zaatakować, szantażować lub nękać, zgłoś to odpowiednim władzom lub organom aplikacji, serwisu internetowego, na którym toczy się atak. Można zgłosić naruszenia prywatności, szkodliwe zachowania, wykorzystywanie fałszywych kont itp.
 • Zabezpiecz swoje konto – używaj mocnych haseł i zmieniaj je regularnie. Włącz dwuskładnikową autentykację, aby zwiększyć bezpieczeństwo swojego konta.
 • Ustaw swoją prywatność – w niektórych serwisach internetowych można zmienić ustawienia prywatności, aby ukryć swoje dane osobowe przed osobami trzecimi. W ten sposób trudniej będzie nękającym Tobie wykorzystać Twoje dane.
 • Użyj narzędzi do ochrony prywatności – istnieją różne aplikacje i narzędzia, które pomagają chronić prywatność, takie jak blokery reklam, filtry antyśledzące czy programy antywirusowe.
 • Nie reaguj na szkodliwe komentarze lub działania – czasami ignorowanie działań szkodliwych lub obraźliwych jest najlepszym sposobem na powstrzymanie ataku. Reagowanie na negatywne komentarze lub działania może prowokować sprawców do dalszych działań.
 • Zachowaj ostrożność – staraj się nie udostępniać prywatnych danych lub informacji, które mogą być wykorzystane przeciwko Tobie. Bądź ostrożny, kiedy pobierasz i instalujesz aplikacje, upewnij się, że pochodzą z wiarygodnego źródła i nie zawierają szkodliwych wirusów czy oprogramowania szpiegującego.

W przypadku podejrzeń, że sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do atakowania lub szkodzenia, najlepiej skontaktować się z ekspertami od bezpieczeństwa IT lub firmami specjalizującymi się w ochronie prywatności, aby uzyskać dodatkową pomoc i poradę.

Klaus Schwab wrote about the development of artificial intelligence and the OpenAI project that was set to revolutionize our world in his 2018 book. Therefore, the public has been aware of the project since 2018, which means it could have been used both before and after the publication date in late 2022.

From my own experience, when an ordinary person goes to the police with such a case, they will be brushed off – they will be shown a stack of papers and that’s it. They will be told to change their email, disappear, and that it’s none of their concern.

Therefore, my advice to BookTubers and other content creators is not to take everything to heart because there are criminals who try to gain something or make you lose something, organizations that espouse values that contradict yours, or even foreign governments that act against the population of a particular country/region.

It is not worth paying attention to such things, but rather to focus on your own work.

Klaus Schwab w książce z 2018 roku pisał już o rozwoju sztucznej inteligencji, o projekcie OpenAI która miała zrewolucjonizować nasz Świat. Tak więc publiczność wie o tym projekcie od 2018 roku, czyli mogła zostać wykorzystana zarówno przed datą publikacji w końcówce roku 2022 jak i po.

Powiem z własnego doświadczenia, gdy szary człowiek pójdzie na Policję z takim przypadkiem, spławią go – pokażą stos papierów i tyle, zmień email, zniknij, nas to nie obchodzi.

Tak więc rada dla BookTuberek/ów i innych twórców, nie bierzcie wszystkiego do siebie bo są bandyci którzy próbują coś uzyskać albo abyś ty coś stracił, albo organizacje wyznające jakieś wartości sprzeczne z twoimi, albo nawet obce rządy które działają przeciw ludności danego kraju/ regionu.

Nie warto na to zwracać uwagi tylko robić swoje.

Comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: