One Dream, One Path – How Focusing on One Thing Can Change Your Life. Jedno marzenie, jedna droga – jak skupienie na jednej rzeczy może zmienić Twoje życie.

I have decided to focus on one important thing that can bring measurable results in my life. Inspired by the book “The One Thing: The Surprisingly Simple Truth Behind Extraordinary Results,” I have decided to set aside many other things and focus on learning computer graphics.

Of course, it was not an easy task, as I had to give up many other activities that took up a lot of my time. I set aside daily four-hour reading sessions, two- or three-hour English lessons, learning Python, SEO, Excel, and even AI-related training. I completely stopped making videos on YouTube and TikTok, and I don’t use Instagram at all. I’m sure I set aside many other things that I don’t remember now.

I devote the time gained to learning computer graphics. I dedicate a few hours to it every day, but I try not to overdo the time spent in front of the screen. I take breaks from time to time that allow me to regenerate my strength and focus on learning. In the meantime, I try to take care of myself and my home, for example, by cleaning or going for a walk.

I want to learn computer graphics to a level that will allow me to do this job professionally. It requires a lot of effort and sacrifice from me, but I am confident that my determination and hard work will bring the expected results. I want to achieve this by the end of the year, and to do so, I must work hard and focus on my goal.

I should also mention that I am seriously ill, and daily, systematic exposure to screens takes a toll on me. I can write from 1:00 am to 4:00 am once a week or so, but daily computer-based learning from Monday to Friday is already a struggle for me, with myself and my illnesses.

Postanowiłem skupić się na jednej ważnej rzeczy, która może przynieść mi wymierne efekty w życiu. Zainspirowany książką “The One Thing: The Surprisingly Simple Truth Behind Extraordinary Results”, postanowiłem odłożyć na bok wiele innych spraw i skupić się na nauce grafiki komputerowej.

Oczywiście, nie było to łatwe zadanie, gdyż musiałem zrezygnować z wielu innych działań, które zajmowały mi sporo czasu. Odłożyłem na bok codzienne czterogodzinne czytanie książek, dwu- lub trzygodzinne lekcje angielskiego, naukę Pythona, SEO, Excela, a nawet szkolenia związane z A.I. Usunąłem całkowicie kręcenie filmików na YouTube i TikToku, a Instagrama w ogóle nie używam. Jestem pewien, że odłożyłem na bok jeszcze wiele innych rzeczy, których teraz nie pamiętam.

Zyskane dzięki temu czasu poświęcam na naukę grafiki komputerowej. Codziennie poświęcam na to kilka godzin, ale staram się nie przesadzać z czasem spędzonym przed ekranem. Co jakiś czas robię przerwy, które pozwalają mi zregenerować siły i skupić się na nauce. W międzyczasie staram się zadbać o siebie i dom, np. robiąc porządki czy idąc na spacer.

Chcę nauczyć się grafiki komputerowej do poziomu, który pozwoli mi na wykonywanie tej pracy zawodowo. Wymaga to od mnie wiele wysiłku i poświęcenia, ale jestem pewien, że moja determinacja i ciężka praca przyniosą oczekiwane efekty. Chcę to osiągnąć do końca roku, a żeby to się udało, muszę ciężko pracować i skupić się na swoim celu.

Dodam, że jestem ciężko chory i codzienne systematyczne przebywanie przed ekranem daje mi popalić. Potrafię pisać od 1:00 do 4:00 nad ranem raz na tydzień, dwa ale codzienna nauka na komputerze nawet od poniedziałku do piątku to już dla mnie walka, z samym sobą i moimi chorobami.

Comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: