Does Wealth Lead to Lower Fertility? Psycho-Social Barriers and Possibilities for Change. Czy zamożność prowadzi do niższej dzietności? Przeszkody psycho-społeczne i możliwości zmian. [ENG/PL]

Abstract: The article analyzes the theory that as economic growth and living conditions improve, fertility in societies decreases. It points out the psycho-social limitations behind this trend, as well as the possibilities for changing this phenomenon so that women from wealthy societies decide to have a larger number of children.

Introduction
Over the last decades, a relationship between economic growth and a decline in fertility can be observed. As living conditions improve, families have fewer children. In this article, we will discuss the theory that this is related to psycho-social constraints and beliefs about materialism. We will also discuss the possibilities of changing this trend so that women from wealthy societies decide to have more children.

Psycho-social constraints and materialism
According to the presented theory, the decrease in the number of children in wealthy societies is the result of changing social attitudes and beliefs about material value. As the wealth of society increases, people begin to attach greater importance to owning material goods and the desire to provide the best possible living conditions for their offspring. As a result, families decide to have fewer children in order to invest more resources in their upbringing and education. Additionally, increasing the number of children can be socially stigmatized, as it is associated with poverty and ignorance.

Causes of convenience and reduced ability to withstand labor pain
Reducing the number of children can affect women’s comfort and their ability to withstand labor pain. The fewer children a woman gives birth to, the less experience she has with childbirth, which can lead to increased anxiety about childbirth and concerns about its consequences.

Proposals for changing the trend
In order to increase the number of children in wealthy societies, changes must be introduced on multiple levels. Here are some suggestions:

a. Strengthening pro-family policies – introducing financial benefits and tax breaks for families with more children, which can encourage families to have more offspring, while reducing concerns about the costs of their maintenance and education.

b. Promoting a balance between work and family life – introducing policies that enable combining work with parental responsibilities, such as flexible working hours, parental leave, or the possibility of remote work.

c. Education and changing social attitudes – conducting educational and social campaigns promoting family values, showing the positives of larger families and counteracting the stigmatization associated with having many children.

d. Psychological support for mothers – offering psychological support for pregnant women and mothers to reduce anxiety about childbirth, concerns related to motherhood, and help adapt to the role of mother.

e. Development of medical technology – investing in scientific research and the development of technology aimed at minimizing labor pain and reducing the risk of health complications related to childbirth, which can increase the desire to have a larger number of children.

Conclusion
The analysis of the presented theory indicates that the decrease in the number of children in wealthy societies is related to psycho-social constraints and beliefs about material value. To increase fertility in these societies, changes are necessary on multiple levels, such as introducing pro-family policies, promoting a balance between work and family life, education and changing social attitudes, psychological support for mothers, and the development of medical technology. Implementing these proposals may contribute to increasing the number of children in wealthy societies, although achieving this goal may require long-term commitment from governments, institutions, and society.

War and Fertility: Yes, impoverishment and changes in social values caused by war can contribute to an increase in fertility in Europe. In crisis situations, such as war, people often strengthen social and family ties to face challenges and survive. The increase in unity and mutual assistance may lead to a change in priorities, from a focus on materialism to a greater value of community and family.

At the same time, economic and social conditions can affect decisions regarding parenthood. In crisis situations, such as war, where security and stability are threatened, families may choose to have more children to secure their future and family survival. In such circumstances, society may stop stigmatizing larger families and appreciate the social value of having a greater number of children.

However, it is also important to note that war can negatively affect fertility. Violence, loss of life and infrastructure, as well as overall social destabilization, can affect a society’s ability to maintain population growth. Moreover, war can lead to migration, which will also impact a country’s demographic structure.

As a result, the answer to this question may be complex and dependent on specific conditions and social context in a given country. An increase in fertility in Europe may be possible due to changes in social values and impoverishment caused by war, but such situations can also contribute to adverse effects on the population.

Polish:

Streszczenie: W artykule przeanalizowano teorię mówiącą, że w miarę wzrostu gospodarczego i poprawy warunków życia, dzietność w społeczeństwach maleje. Wskazano na ograniczenia psycho-społeczne stojące za tym trendem, a także na możliwości zmiany tego zjawiska, tak aby kobiety z bogatych społeczeństw decydowały się na większą liczbę dzieci.

Wprowadzenie
W ciągu ostatnich dekad można zaobserwować związek pomiędzy wzrostem gospodarczym a spadkiem dzietności. W miarę jak warunki życia poprawiają się, rodziny mają coraz mniej dzieci. W niniejszym artykule, omówimy teorię mówiącą, że jest to związane z ograniczeniami psycho-społecznymi i przekonaniami na temat materializmu. Przedyskutujemy także możliwości zmiany tego trendu, tak aby kobiety z bogatych społeczeństw decydowały się na więcej dzieci.

Ograniczenia psycho-społeczne i materializm
Zgodnie z przedstawioną teorią, spadek liczby dzieci w społeczeństwach bogatych jest efektem zmiany postaw społecznych i przekonań o wartości materialnej. W miarę wzrostu bogactwa społeczeństwa, ludzie zaczynają przywiązywać większą wagę do posiadania dóbr materialnych i chęci zapewnienia jak najlepszych warunków życia dla swojego potomstwa. W efekcie, rodziny decydują się na mniej dzieci, by móc zainwestować więcej zasobów w ich wychowanie i edukację. Dodatkowo, zwiększenie liczby dzieci może być społecznie stygmatyzowane, gdyż kojarzone jest z biedą i ciemnotą.

Przyczyny wygodnictwa i zmniejszenia zdolności do znoszenia bólu porodu
Zmniejszenie liczby dzieci może wpływać na wygodnictwo kobiet oraz ich zdolność do znoszenia bólu porodu. Im mniej dzieci kobieta rodzi, tym mniej doświadczeń związanych z porodem ma, co może wpłynąć na wzrost lęku przed porodem i obaw związanych z jego konsekwencjami.

Propozycje zmiany trendu
W celu zwiększenia liczby dzieci w bogatych społeczeństwach, konieczne jest wprowadzenie zmian na wielu poziomach. Oto kilka propozycji:

a. Wzmocnienie polityki prorodzinnej – wprowadzenie świadczeń finansowych oraz ulg podatkowych dla rodzin z większą liczbą dzieci, co może zachęcić rodziny do posiadania większego potomstwa, redukując jednocześnie obawy związane z kosztami ich utrzymania i edukacji.

b. Promowanie równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym – wprowadzenie polityk umożliwiających godzenie pracy z obowiązkami rodzicielskimi, takich jak elastyczne godziny pracy, urlopy rodzicielskie czy możliwość pracy zdalnej.

c. Edukacja i zmiana postaw społecznych – prowadzenie kampanii edukacyjnych i społecznych promujących wartości rodzinne, pokazujących pozytywy większych rodzin oraz przeciwdziałających stygmatyzacji związanej z posiadaniem wielu dzieci.

d. Wsparcie psychologiczne dla matek – oferowanie wsparcia psychologicznego dla kobiet w ciąży i matek, aby zmniejszyć lęk przed porodem, obawy związane z macierzyństwem oraz pomóc w adaptacji do roli matki.

e. Rozwój technologii medycznej – inwestowanie w badania naukowe oraz rozwój technologii mających na celu zminimalizowanie bólu porodowego i obniżenie ryzyka powikłań zdrowotnych związanych z porodem, co może zwiększyć chęć posiadania większej liczby dzieci.

Podsumowanie
Analiza przedstawionej teorii wskazuje, że zmniejszenie liczby dzieci w bogatych społeczeństwach jest związane z ograniczeniami psycho-społecznymi oraz przekonaniami o wartości materialnej. Aby zwiększyć dzietność w tych społeczeństwach, konieczne są zmiany na wielu poziomach, takie jak wprowadzenie polityk prorodzinnych, promowanie równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym, edukacja i zmiana postaw społecznych, wsparcie psychologiczne dla matek oraz rozwój technologii medycznej. Wdrożenie tych propozycji może przyczynić się do zwiększenia liczby dzieci w społeczeństwach bogatych, choć realizacja tego celu może wymagać długofalowego zaangażowania ze strony rządów, instytucji i społeczeństwa.

Wojna a dzietność
Tak, zubożenie i zmiany wartości społecznych spowodowane wojną mogą przyczynić się do zwiększenia dzietności w Europie. W sytuacjach kryzysowych, takich jak wojna, ludzie często zacieśniają więzi społeczne i rodzinne, aby sprostać wyzwaniom i przetrwać. Wzrost jedności i pomocy międzyludzkiej może prowadzić do zmiany priorytetów, z koncentracji na materializmie na większą wartość wspólnoty i rodziny.

Jednocześnie, warunki ekonomiczne i społeczne mogą wpłynąć na decyzje dotyczące rodzicielstwa. W sytuacjach kryzysowych, jak wojna, gdzie bezpieczeństwo i stabilność są zagrożone, rodziny mogą decydować się na więcej dzieci, aby zabezpieczyć swoją przyszłość i przetrwanie rodziny. W takich okolicznościach, społeczeństwo może przestać stygmatyzować większe rodziny i doceniać wartość społeczną posiadania większej liczby dzieci.

Jednakże, istotne jest również zauważenie, że wojna może wpłynąć na dzietność w sposób negatywny. Przemoc, strata życia i infrastruktury, a także ogólna destabilizacja społeczna mogą wpłynąć na zdolność społeczeństwa do utrzymania wzrostu populacji. Ponadto, wojna może prowadzić do migracji, co również wpłynie na strukturę demograficzną kraju.

W efekcie, odpowiedź na to pytanie może być złożona i zależna od specyficznych warunków i kontekstu społecznego w danym kraju. Zwiększenie dzietności w Europie może być możliwe w wyniku zmian wartości społecznych i zubożenia spowodowanego wojną, ale takie sytuacje mogą również przyczynić się do niekorzystnych skutków dla populacji.

Comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: