Revolution in Your Plate! Unleash the Power of Ancestors’ Diets and Embrace the Food Scarcity for a Healthier Future. Pozytywne Skutki Niedoborów Żywności na Rynku i Dieta Przodków w Kontekście Przejścia na Piąty Poziom Żywności [ENG/PL]

Title: Positive Effects of Food Shortages in the Market and Ancestor’s Diet in the Context of Transitioning to the Fifth Level of Food

Introduction:
Current nutritional trends often guide us towards dietary patterns of our ancestors, from the period before 1960. These were characterized by low sugar consumption, no trans fats, limited meat intake, fewer baked goods made from white flour, and more vegetables, nuts, legumes, and natural, minimally processed flour from various grains. In the background, we also have changes in the food market that affect the availability of individual products. In this context, it is worth looking at the positive effects of these changes, as well as transformations, as seen in Denmark, which introduced the fifth level of food.

Food Market Shortages:
In the face of climate change and difficulties in food production, we increasingly observe shortages in the market. Although this may seem alarming, it also has positive effects. Above all, it forces us to have greater respect for food, reducing waste, and emphasizing the importance of sustainable production.

Ancestor’s Diet:
The diet of our ancestors, based on a small amount of sugars, a limited amount of meat, and a larger amount of vegetables, nuts, legumes, and minimally processed grains, was much healthier than modern diets. The lack of trans fats, which are harmful to health, and limited meat consumption, which can contribute to many health problems, are particularly beneficial.

Fifth Level of Food:
Denmark introduced the concept of the fifth level of food, which promotes food produced in a sustainable manner, both environmentally and socially. It is a system that puts the health of people and the planet at the forefront, promoting products that are minimally processed, come from local sources, and are organic.

Conclusions:
Observing changes in the food market and a return to the dietary patterns of our ancestors, we can notice many positive aspects of these changes. In the face of shortages in the food market, consumers become more aware of their dietary choices, moving towards healthier, more sustainable options. This gives the possibility to reduce food waste and promote more responsible production.

Moreover, a return to the dietary patterns of our ancestors reminds us of the benefits of a moderate, balanced diet.

The fifth level of food model, such as the one introduced in Denmark, is an inspiring example of how changes in the food system can bring benefits both for our health and the health of our planet. This change draws attention to the need for sustainable food production, while also promoting the consumption of food that is not only healthy for us but is also produced in a socially and environmentally responsible manner.

In summary, shortages in the food market and a return to the diets of our ancestors, in the context of transitioning to the fifth level of food, can bring many positive effects. However, this is a process that requires the engagement of both producers and consumers, as well as public policy support. Nevertheless, from the perspective of public health and sustainable development, this direction seems promising and worthy of further action.

Less processed food: The pre-1960 diet was dominated by unprocessed food, resulting in less consumption of unhealthy additives and artificial ingredients.

Limited sugar: People consumed significantly less sugar, which is beneficial for health, especially in preventing obesity and diabetes.

No trans fats: These artificial fats are harmful to heart health and were not present in the diet before 1960.

Less meat: Less meat means fewer saturated fats and a smaller environmental impact associated with animal farming.

More fiber: A diet rich in vegetables, fruits, and whole grains provides more fiber, beneficial for digestive health.

More vegetables: Increased vegetable consumption provides more vitamins, minerals, and fiber.

More nuts: Nuts are a source of healthy fats, protein, and other nutrients.

More legumes: Legumes are a source of protein and fiber, and their cultivation is less harmful to the environment.

Natural flours from various grains: They provide more nutrients and are less processed.

Smaller environmental impact: A diet with a smaller share of the meat and dairy industry had a less negative impact on the environment.

Less packaging: Food was less processed and packaged, meaning less waste.

Fewer chemical additives: Food was more natural, without preservatives and additives.

Less fast-food consumption: The diet was free from unhealthy fast foods.

More home-cooked meals: More home cooking leads to healthier food choices.

More healthy fats: Increased consumption of nuts and seeds provided healthy fats.

Use of seasonal products: Consuming seasonal products helped maintain dietary diversity and sustainable production.

Smaller portions: Portions were generally smaller, aiding weight control.

Fewer carbonated drinks: Compared to today’s standards, the consumption of harmful carbonated drinks was significantly lower.

Less genetically modified food: GMOs did not exist in the 60s, meaning fewer potential health effects associated with this technology.

More home food preservation: Practices such as pickling and drying allowed for food preservation, beneficial for health and the planet.

Diversity of grains: Consuming different types of grains, not just wheat, can lead to a more balanced diet.

More fish: The pre-1960 diet often included more fish, which is a source of healthy omega-3 fats.

Sustainable farming practices: Farming practices of those times were less intensive and more sustainable.

Less pesticide use: Less pesticide use means healthier food and less pollution for the environment.

Less artificial sweeteners: The pre-1960 diet did not contain artificial sweeteners, which can have negative health effects.

More local food sources: People more often used local food sources, which helps reduce the carbon footprint.

Less takeaway food: Less takeaway food means less packaging waste.

Less industrial animal farming: Industrial animal farming has a huge environmental impact, and there was less of it in 60s diets.

More home-made products: Home baking, jams, and other products were common, meaning less processed food and less energy consumption.

Polish:

Wprowadzenie:
Obecne trendy żywieniowe często kierują nas ku wzorców dietetycznych naszych przodków, z okresu sprzed 1960 roku. Charakteryzowały się one niskim spożyciem cukrów, brakiem tłuszczów trans, ograniczoną ilością mięsa, mniejszą ilością wypieków z białej mąki, a więcej warzyw, orzechów, strączków i naturalnej, mało przetworzonej mąki z różnych zbóż. W tle mamy też przemiany na rynku żywności, które wpływają na dostępność poszczególnych produktów. W tym kontekście, warto przyjrzeć się pozytywnym skutkom tych zmian, jak również przemianom jakie zachodzą na przykładzie Danii, która wprowadziła piąty poziom żywności.

Niedobory na Rynku Żywności:
W obliczu zmian klimatu i trudności w produkcji żywności, coraz częściej obserwujemy niedobory na rynku. Mimo że może to wydawać się niepokojące, ma to również pozytywne skutki. Przede wszystkim, zmusza nas to do większego szacunku dla żywności, zmniejszania marnotrawstwa i podkreślania znaczenia zrównoważonej produkcji.

Dieta Przodków:
Dieta naszych przodków, oparta na małej ilości cukrów, ograniczonej ilości mięsa, a większej ilości warzyw, orzechów, strączków i mało przetworzonych zbóż, była znacznie zdrowsza niż współczesne diety. Brak tłuszczów trans, które są szkodliwe dla zdrowia, oraz ograniczone spożycie mięsa, które może przyczyniać się do wielu problemów zdrowotnych, jest szczególnie korzystne.

Piąty Poziom Żywności:
Dania wprowadziła koncepcję piątego poziomu żywności, który promuje żywność produkowaną w sposób zrównoważony, zarówno pod względem środowiskowym, jak i społecznym. Jest to system, który stawia na czele priorytetów zdrowie ludzi i planety, promując produkty, które są niskoprzetworzone, pochodzą z lokalnych źródeł i są ekologiczne.

Wnioski:
Obserwując zmiany na rynku żywności i powrót do wzorców dietetycznych naszych przodków, możemy zauważyć wiele pozytywnych aspektów tych zmian. W obliczu niedoborów na rynku żywności, konsumenci stają się bardziej świadomi swoich wyborów żywieniowych, kierując się ku zdrowszym, bardziej zrównoważonym opcjom. Daje to możliwość na zmniejszenie marnotrawstwa żywności i promowanie bardziej odpowiedzialnej produkcji.

Ponadto, powrót do wzorców dietetycznych naszych przodków przypomina nam o korzyściach płynących z umiarkowanej, zrównoważonej diety.

Model piątego poziomu żywności, taki jak ten wprowadzony w Danii, stanowi inspirujący przykład tego, jak zmiany w systemie żywności mogą przynieść korzyści zarówno dla naszego zdrowia, jak i dla zdrowia naszej planety. Zmiana ta zwraca uwagę na potrzebę zrównoważonej produkcji żywności, promując jednocześnie konsumpcję żywności, która jest nie tylko zdrowa dla nas, ale również produkowana w sposób odpowiedzialny społecznie i środowiskowo.

Podsumowując, niedobory na rynku żywności i powrót do diet naszych przodków, w kontekście przejścia na piąty poziom żywności, może przynieść wiele pozytywnych skutków. Jest to jednak proces, który wymaga zaangażowania zarówno producentów, jak i konsumentów, a także wsparcia polityki publicznej. Mimo to, z perspektywy zdrowia publicznego i zrównoważonego rozwoju, kierunek ten wydaje się być obiecujący i warty dalszych działań.

 1. Mniej przetworzonej żywności: Dieta z lat przed 1960 była zdominowana przez żywność nieprzetworzoną, co przekłada się na mniejsze spożycie niezdrowych dodatków i sztucznych składników.
 2. Ograniczony cukier: Ludzie spożywali znacznie mniej cukru, co jest korzystne dla zdrowia, zwłaszcza w zapobieganiu otyłości i cukrzycy.
 3. Brak tłuszczów trans: Te sztuczne tłuszcze są szkodliwe dla zdrowia serca i nie były obecne w diecie z lat przed 1960.
 4. Mniej mięsa: Mniej mięsa oznacza mniej tłuszczów nasyconych i mniejszy wpływ na środowisko związany z hodowlą zwierząt.
 5. Więcej błonnika: Dieta bogata w warzywa, owoce i całe zboża dostarcza więcej błonnika, co jest korzystne dla zdrowia trawiennego.
 6. Więcej warzyw: Większe spożycie warzyw dostarcza więcej witamin, minerałów i błonnika.
 7. Więcej orzechów: Orzechy są źródłem zdrowych tłuszczów, białka i innych składników odżywczych.
 8. Więcej strączkowych: Strączkowe są źródłem białka i błonnika, a ich uprawa jest mniej szkodliwa dla środowiska.
 9. Naturalne mąki z różnych zbóż: Zapewniają więcej składników odżywczych i są mniej przetworzone.
 10. Mniejszy wpływ na środowisko: Dieta z mniejszym udziałem przemysłu mięsnego i mleczarskiego miała mniej negatywny wpływ na środowisko.
 11. Mniej opakowań: Żywność była mniej przetworzona i pakowana, co oznacza mniej odpadów.
 12. Mniej dodatków chemicznych: Żywność była naturalniejsza, bez konserwantów i dodatków.
 13. Mniej spożycia fast foodów: Dieta była wolna od niezdrowych fast foodów.
 14. Więcej jedzenia w domu: Więcej gotowania w domu prowadzi do zdrowszych wyborów żywieniowych.
 15. Więcej zdrowych tłuszczów: Większe spożycie orzechów i nasion dostarczało zdrowych tłuszczów.
 16. Stosowanie sezonowych produktów: Spożywanie sezonowych produktów pomagało w utrzymaniu różnorodności diety i zrównoważonej produkcji.
 17. Mniejsze porcje: Porcje były generalnie mniejsze, co pomagało w kontroli wagi.
 18. Mniej napojów gazowanych: W porównaniu z dzisiejszymi standardami, spożycie szkodliwych napojów gazowanych było znacznie mniejsze.
 19. Mniej żywności genetycznie modyfikowanej: GMO nie istniało w latach 60., co oznacza mniej potencjalnych skutków zdrowotnych związanych z tą technologią.
 20. Więcej domowej konserwacji żywności: Praktyki takie jak kiszenie i suszenie pozwalały na zachowanie żywności, co jest korzystne dla zdrowia i planety.
 21. Różnorodność zbóż: Konsumpcja różnych typów zbóż, nie tylko pszenicy, może prowadzić do bardziej zrównoważonej diety.
 22. Więcej ryb: Dieta z lat przed 1960 roku często zawierała więcej ryb, które są źródłem zdrowych tłuszczów omega-3.
 23. Zrównoważone praktyki rolnicze: Praktyki rolnicze z tamtych czasów były mniej intensywne i bardziej zrównoważone.
 24. Mniej używania pestycydów: Mniej pestycydów oznacza zdrowszą żywność i mniej zanieczyszczeń dla środowiska.
 25. Mniej sztucznych słodzików: Dieta z przed 1960 roku nie zawierała sztucznych słodzików, które mogą mieć negatywne skutki zdrowotne.
 26. Bardziej lokalne źródła żywności: Ludzie częściej korzystali z lokalnych źródeł żywności, co przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego.
 27. Mniej jedzenia “na wynos”: Mniej jedzenia “na wynos” oznacza mniej odpadów z opakowań.
 28. Mniej przemysłowej hodowli zwierząt: Przemysłowa hodowla zwierząt ma ogromny wpływ na środowisko, a w dietach z lat 60. było jej mniej.
 29. Więcej domowych wyrobów: Domowe wypieki, dżemy i inne produkty były powszechne, co oznaczało mniej przetworzonej żywności i mniejsze zużycie energii.

Comments

2 responses to “Revolution in Your Plate! Unleash the Power of Ancestors’ Diets and Embrace the Food Scarcity for a Healthier Future. Pozytywne Skutki Niedoborów Żywności na Rynku i Dieta Przodków w Kontekście Przejścia na Piąty Poziom Żywności [ENG/PL]”

 1. Ron Swanson Avatar
  Ron Swanson

  Fajny vlog na youtube, podobał mi się. 🙂
  btw. Korzystasz jeszcze z Legimi? Dostałem kod rabatowy -50% na e-voucher Legimi na 12 miesięcy, można go wykorzystać do 31 i chętnie oddam bo mi się nie przyda. Jeśli chcesz to daj znać, mogę podesłać na maila, albo podać w komentarzu.
  Pozdrowienia

  Liked by 1 person

  1. Black Beard Avatar
   Black Beard

   Kupiłem na 3 M-C. Nie mam tych 240 PLN nawet jesli zaoszczędzę drugie tyle, szkoda, że przeczytałem dziś Twój komentarz…
   Pozdrawiam!

   Liked by 1 person

Leave a Reply to Ron Swanson Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: